DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "wildcard"
Có bài viết7 được tìm thấy cho truy vấn của bạn:
 1. How to export SSL certificate from one IIS 7 server to anotherHow to export SSL certificate from one IIS 7 server to another [Bài viết]
  How to export SSL certificate from one IIS 7 server to another Sometimes, when a

 2. Generating CSR in Plesk 12Generating CSR in Plesk 12 [Bài viết]
  Tạo CSR trên Plesk 12 Vui lòng làm theo hướng dẫn sau để tạo CSR code in

 3. Hướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy Oracle HTTP ServerHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ c... [Bài viết]
  Oracle HTTP Server (OHS) cơ bản là Apache tuy nhiên có một số khác biệt trong quy trình triển khai chứng chỉ số. Chúng ta sẽ thực hiện nhờ tiện ích Oracle Walle

 4. Hướng dẫn sử dụng Wildcard subdomainHướng dẫn sử dụng Wildcard subdomain [Bài viết]
  Wildcard subdomain ( *.domain.com ) là 1 tổ hợp các subdomain với tên bất kì, ví dụ các subdomain abc.domain-name, xyz.domain-name….thì được thay thế ngắn gọn là *.domain-...

 5. Rotate log filesRotate log files [Bài viết]


 6. rsync - excludersync - exclude [Bài viết]
  Single files and folders The original command was like this: rsync -e 'ssh -p 30000' -avl --delete --stats --progress demo@123.45.67.890:/home/demo /backup/

 7. wildcard subdomain trong Cpanelwildcard subdomain trong Cpanel [Bài viết]
  - vi du muốn add *.domain.com sẽ là Alias về host domain.com :


Knowledge Management