DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "custombuild"
Có bài viết6 được tìm thấy cho truy vấn của bạn:
 1. CustomBuild 2.0 FAQ CustomBuild 2.0 FAQ [Bài viết]
  CustomBuild 2.0 FAQ

 2. DirectAdmin - [tools] update.scriptDirectAdmin - [tools] update.script [Bài viết]
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 2006,2007 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permi

 3. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 4. Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! [Bài viết]
  Khi sử dụng Roundcube và login báo lỗi DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! Lấy thông tin pass root mysql từ DirectAdmin:

 5. ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/smarty/Smarty.class.php:589)ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_template... [Bài viết]
  ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/sm

 6. ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169)ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. ... [Bài viết]
  ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169) + Cách fix: Mở: /var/www/html/webmail/inc/inc.php, đến dòng 169.


Knowledge Management