DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem mật khẩu account admin Plesk
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
15th of November, 2011

Ý kiến người dùng (19 Bình chọn)
94% thumbs up 5% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

To obtain the current 'admin' password, execute this command in command prompt:

Quote:

"%plesk_bin%\plesksrvclient" -get

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management