DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Cấu hình Plesk 9.x hoạt động trên IIS7.0-7.5
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
15th of November, 2011

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Plesk 9.x on IIS7:

Add the following to my disksecurity.xml

<Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Windows\assembly" AceFlags="FilesOnly" AccessMask="Read" EntryFlags="0x0" />

Then run "%plesk_bin%\applysecurity" --apply

Run again 2 command:

cacls C:\Windows\assembly\GAC_MSIL /E /R psacln /T /C
cacls C:\Windows\assembly\GAC_MSIL /E /R psaadm /T /C
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management