DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169)
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of October, 2011

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169)

+ Cách fix:
Mở:  /var/www/html/webmail/inc/inc.php, đến dòng 169.
Thay đồi

Header("Expires: Wed, 11 Nov 1998 11:11:11 GMT\r\n".
"Cache-Control: no-cache\r\n".
"Cache-Control: must-revalidate");

Thành

Header("Expires: Wed, 11 Nov 1998 11:11:11 GMT");
Header("Cache-Control: no-cache");
Header("Cache-Control: must-revalidate");

Lưu lại và thoát.
Hoặc xoá thư mục /var/www/html/webmail/ , dùng Custombuild để cài đặt lại ứng dụng mới cho Webmail.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management