DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
wildcard subdomain trong Cpanel
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
14th of November, 2011

Ý kiến người dùng (2 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
- vi du muốn add *.domain.com sẽ là Alias về host domain.com :
 mkdir -p /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/
vi alias_wildcard.conf
Thêm vào dòng
 ServerAlias *.domain.com
Rebuild lại httpd.conf
 /usr/local/cpanel/bin/build_apache_conf
Kiểm tra lại file httpd.conf , sẽ thấy trong phần config của Web domain.com có thêm hàng include
 Include “/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/*.conf”
Restart lại Apache
 service httpd restart

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management