DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Tạo trang default cấu hình trong web.config
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
8th of November, 2011

Ý kiến người dùng (18 Bình chọn)
55% thumbs up 44% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Thêm đoạn code này vào trong web.config để set default mặc định khi bạn muốn load bất cứ trang nào lên đầu tiên
<system.webServer>
       <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
       <defaultDocument>
           <files>
               <clear/>
               <add value="default.aspx"/>
               <add value="index.htm"/>
               <add value="Default.htm"/>
               <add value="Default.asp"/>
               <add value="index.html"/>
           </files>
       </defaultDocument>
   </system.webServer>
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management