DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Fatal error: Allowed memory size of xxxx bytes exhausted
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
8th of November, 2011

Ý kiến người dùng (6 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
+ Error :
 Fatal error: Allowed memory size of xxxxxxxx bytes exhausted (tried to allocate 44 bytes) in /home/xxxxx on line xxxx

Do dung lượng file quá lớn..hoặc quá trình cài đặt cần nhiều dung lượng...sẽ gây ra lỗi thiếu bộ nhớ .

+ Cách xử lí :
Cách 1 : Dùng file ".htaccess"
Tạo file ".htaccess" ở thư mục gốc của Web của bạn với nội dung sau:
 php_value memory_limit 64M

Cách 2 : Tuỳ biến thêm file "php.ini"
Tạo file "php.ini" với nội dung sau và đặt vào thư mục chứa Web:
 memory_limit = 32M

Chỉ dùng được khi Host chạy SuPHP, cho phép cấu hình php.ini riêng cho từng Host.

Cách 3 : Sửa PHP chung thông qua file "php.ini"
Mở file php.ini trên Server , vị trí thông thường của file:
- /usr/local/lib/php.ini
- /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini
- /etc/php.ini
tìm đến dòng memory_limit và sửa lại giá trị memory cần set . Sau đó khởi động lại dịch vụ Web Service.

Cách 4 : Dùng file "configuration.php" trong Joomla:
Thêm đoạn sau vào đầu file "configuration.php":

<?php
ini_set("memory_limit","64M");
?>

Cách 5 : nếu đã thử hết các cách trên vẫn không được , tìm kiếm lại trong mã nguồn có phần cấu hình nào về memory hay không . Vd như init_set .. rồi xoá dòng này đi .
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management