DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared object file
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of November, 2011

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
+ 64bit

 wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.15 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.15
chmod 755 /usr/lib64/libmysqlclient.so.15
ldconfig

+32bit

 wget -O /usr/lib/libmysqlclient.so.15 http://files.directadmin.com/services/es_5.0/libmysqlclient.so.15
chmod 755 /usr/lib/libmysqlclient.so.15
ldconfig

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management