DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
8th of November, 2011

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
0% thumbs up 100% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
+ 64bit
 wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.16.0.0
chmod 755 /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0
ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 /usr/lib64/libmysqlclient.so.16
ldconfig

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management