DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
xcache litespeed
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
6th of November, 2011

Ý kiến người dùng (5 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
zend_extension = "/opt/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so"

[xcache.admin]
xcache.admin.auth = Off
xcache.admin.user = "xcache"
xcache.admin.pass = "5583413443164b56500def9a533c7c70"
xcache.test = Off
[xcache]
xcache.cacher = On
xcache.shm_scheme =        "mmap"
xcache.size  =                 64M
xcache.count =                 2
xcache.slots =                 8K
xcache.ttl   =                 1800
xcache.gc_interval =           0
xcache.var_size  =             32M
xcache.var_count =             2
xcache.var_slots =             8K
xcache.var_ttl   =             7200
xcache.var_maxttl   =          7200
xcache.var_gc_interval =     300
xcache.readonly_protection = Off
xcache.mmap_path =    "/dev/zero"
xcache.coredump_directory =   "/xcache/"
xcache.stat   =               On
xcache.optimizer =           Off
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management