DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hiển thị ngày tháng trong history command
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
3rd of November, 2011

Ý kiến người dùng (6 Bình chọn)
83% thumbs up 16% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management