DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Cài đặt Percona MySql
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
3rd of November, 2011

Ý kiến người dùng (10 Bình chọn)
90% thumbs up 10% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
make a backup copy of /etc/init.d/mysql

make a backup of your /var/lib/mysql directory
(check for sufficient free space)
(this is just a precaution, removing MySQL does not delete the database files)
 rsync -a -v -S -H --progress /var/lib/mysql/ /root/mysql-backup

stop all services
 /etc/init.d/httpd stop ; /etc/init.d/exim stop ; /etc/init.d/pure-ftpd stop ; /etc/init.d/dovecot stop ; /etc/init.d/cpanel stop ; /etc/init.d/lfd stop ; /etc/init.d/munin-node stop ; /etc/init.d/crond stop ; /etc/init.d/mysql stop ; /etc/init.d/exim stop ; /etc/init.d/portsentry stop

Re-run the rsync so your mysql backup is complete and updated

do a ps to make sure all stopped

 rpm -qa | grep -i mysql
yum remove (all mysql installed)

 rpm -Uhv http://www.percona.com/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.x86_64.rpm
yum install Percona-Server-client-55 Percona-Server-server-55

Note that server and client have a dep on Perl:DBI which is installed but may not be in package management, so for server and client do a --nodeps *after* checking to make sure Perl:DBI is the only thing it is asking for

Once all installed, check /etc/init.d/mysql to be sure it is still there.

reboot server. Check all started, MySQL started. Start mysql command line and poke on it to be sure it is there.

run easyapache and recompile apache/php/etc

Go to Server Configuration -> Update Config and set MySQL to "never", save, double check it has been done
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management