DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Optimize MySQL (< 2G RAM)
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
31st of October, 2011

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
 

[mysqld]
local-infile=0
skip-locking
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
max_connections=500
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=16M
join_buffer=1M
max_allowed_packet=16M
table_cache=1024
record_buffer=1M
sort_buffer_size=2M
read_buffer_size=2M
max_connect_errors=10
# Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
thread_concurrency=2
myisam_sort_buffer_size=64M
server-id=1

[safe_mysqld]
err-log=/var/log/mysqld.log
open_files_limit=8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=16M

[mysql]
no-auto-rehash
#safe-updates

[isamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[myisamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout


Restart mysqld:
 /sbin/service mysqld restart

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management