DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Qui định khi đặt tên miền
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of July, 2018

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Nguyên tắc khi đặt một tên miền cơ bản là:
  • Một tên miền có chiều dài tối đa không quá 253 ký tự (tính cả phần mở rộng. VD: .com, .org).
  • Một tên miền có tối đa 127 nhãn (label), mỗi nhãn được phân định giữa 02 dấu chấm và không được vượt quá 63 ký tự/nhãn.
  • Tên miền chỉ cho phép ký tự chữ (a-z), số (0-9)ký tự dấu (.), (-) VD: naruto.com
  • Tên miền không phân biệt chữ HOA hay chữ thường.
  • Không được phép bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự (.) hoặc (-). Chỉ có thể chấp nhận bắt đầu hoặc kết thúc với chữ hoặc số mà thôi.
  • Không chấp nhận hai ký tự (.) liền kề nhau. Nhưng hai dấu (-) liền kề nhau vẫn hợp lệ.
  • Tính từ phải qua trái, nhãn nào càng về bên phải thì được qui định cấp độ cao hơn. VD: www.naruto.com

-> nhãn .com. được gọi là top-level domain (hay còn gọi là tên miền cấp cao).

-> nhãn .naruto.com còn được gọi là domain chính.

-> nhãn .www. được gọi là tên miền phụ (subdomain).

Như các bạn thấy đấy, mỗi nhãn của tên miền được qui ước trong giữa hai dấu (.), nhưng với nhãn đầu và nhãn cuối chúng ta đâu có thấy dấu (.) đâu, vì nếu thêm dấu (.) vào đầu hoặc cuối tên miền thì sai qui tắc mất rồi.

Do đó, khi hệ thống DNS phân giải tên miền, nó sẽ thực hiện chèn vào đầu và cuối tên miền dấu (.) để đúng qui tắc và phân tích các nhãn của một tên miền.

Lúc này, tên miền sẽ có đủ 255 ký tự và DNS sẽ làm việc.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management