DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn sữa lỗi WordPress bị lợi dụng tập tin xmlrpc.php để tấn công website
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
17th of September, 2016

Ý kiến người dùng (5 Bình chọn)
80% thumbs up 20% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích


Đối với Apache, chèn vào .htaccess
# Block WordPress xmlrpc.php requests

order deny
deny from all

Đối với NGINX thì bỏ vào tập tin cấu hình domain:
location = /xmlrpc.php {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management