DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn Forward to (Catch-all) trên IceWarp email hosting
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
24th of March, 2016

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Email được gửi đến tài khoản xác định. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn theo dõi incoming các email bạn muốn giám sát

- Truy cập account mail admin  ==>> chọn Settings...


- Chọn Options
      + Action: Chọn Forward to (Catch - all)
      + E-mail: Nhập email cần forward tới


Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn link dưới đây:
https://www.icewarp.com/support/online_help/11.0/Content/240.htm
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management