DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Error : "asm/atomic.h: No such file or directory"
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
1st of July, 2014

Ý kiến người dùng (7 Bình chọn)
85% thumbs up 14% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

When trying to compile php 5.3, if you get this error:

/usr/include/mysql/my_global.h:361:24: error: asm/atomic.h: No such file or directory

 Then you can type the following to comment out the include line from the asm/atomic.h from the my_global.h file (it's not required).

perl -pi -e 's#\#include <asm/atomic.h>#//\#include <asm/atomic.h>#' /usr/include/mysql/my_global.h

 Then try the php compile again.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management