DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
SPF Test
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of January, 2014

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

This is a SPF test tool provided by AdminSystem Software Limited.

How to test SPF

First of all, please click the following button to get a test email address. Secondly, you can send an email to this email address. Finally, a SPF report will be sent to your sender email address in a short time.

Use Gmail to test SPF (Sender-ID)

If you have a Gmail account, you can also send test email to your Gmail email address. Then open your email in Gmail web mail, click "show details". If there is "mailed-by: your domain", your SPF is ok.

Gmail DKIM


Use Yahoo to test SPF (Sender-ID)

If you have a Yahoo account, you can also send your email to your Yahoo email address to test SPF (Sender-ID). Then open your email in Yahoo web mail, click "Full Header". If there is "Received-SPF: pass" in your email header, your SPF record is ok.

Yahoo DKIM

(from appmaildev.com)
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management