DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
DKIM Test
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of January, 2014

Ý kiến người dùng (4 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

This is a DKIM test tool provided by AdminSystem Software Limited.

How to test DKIM signature

First of all, please click the following button to get a test email address. Secondly, you can send an email to this email address. Finally, a DKIM report will be sent to your sender email address in a short time.

Use Gmail to test DKIM

If you have a Gmail account, you can also send test email to your Gmail email address. Then open your email in Gmail web mail, click "show details". If there is "signed-by: your domain", your DKIM signature is ok.

Gmail DKIM


Use Yahoo to test DKIM

If you have a Yahoo account, you can also send your email to your Yahoo email address to test DKIM signature. Then open your email in Yahoo web mail, click "Full Header". If there is "dkim=pass" in your email header, your DKIM signature is ok.

Yahoo DKIM

(from appmaildev.com)
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management