DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
How to decrease InnoDB shutdown times
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
7th of January, 2014

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Now run the following command:

1
2
3
4
$ mysqladmin ext -i10 | grep dirty
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 1823484        |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 1821293        |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 1818938        |
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management