DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Install an update/patch on ESXi
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of March, 2014

Ý kiến người dùng (5 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
1. Use vSphere Client to connect to your ESXi host (or vCenter server) 

2. Browse a VMFS datastore (e.g. the local ESXi VMFS datastore if it has one)

3. Upload your VMware ESXi update/patch (.zip file) to the VMFS datastore

4. Put your host in maintenance mode (VMs will need to be powered off or vMotioned to other hosts if in a cluster) 

5. SSH to the ESXi server and login as "root".

Note: You may need to start the SSH service (under Configuration --> Security Profile)

6. Install the update with esxcli:

esxcli software vib install --depot=/vmfs/volumes/50bf1ff8-dd8a5bd5-5fc0-00145edc9454/ESXi500-201207001.zip

7. Reboot the ESXi server

reboot

8. Exit maintenance mode

9. Power on and/or vMotion the VMs back (if DRS is not enabled).

10. Job done!


Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management