DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
cpanel + "There are no databases associated with your account"
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
16th of October, 2013

Ý kiến người dùng (4 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
/usr/local/cpanel/bin/setupdbmap
/scripts/update_db_cache

# Xoa db thuoc user do bang tay :
/var/cpanel/databases/<user>.yaml
/scripts/update_db_cache
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management