DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Horde-squirrelmail-roundcube database error
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
8th of October, 2013

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
For Horde
/usr/local/cpanel/bin/update-horde --force

For SquirrelMail
/usr/local/cpanel/bin/update-squirrelmail --force

For Roundcube
/usr/local/cpanel/bin/update-roundcube --force
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management