DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Upgrade ClamAV in cPanel Server
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
4th of October, 2013

Ý kiến người dùng (5 Bình chọn)
80% thumbs up 20% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

For 32 bit:
cd /usr/local/cpanel/modules-install/clamavconnector-Linux-i686

For 64 bit:
cd /usr/local/cpanel/modules-install/clamavconnector-Linux-x86_64

Then, download the source of the latest version of ClamAV. You can find the download the latest source at http://www.clamav.net/download/sources/

Now, open the file ‘install’. This file is located in the current directory.
vim install

Find the line ‘AVV=0.95′ and change it to ‘AVV=latest version′

Then edit the file ‘progversion’ and put the latest version of ClamAV there. You can do this with a simple command.

echo “latest_version” > progversion

Finally, run the install script with the command ‘./install’.

And thats it. Your ClamAV should now get upgraded to the latest version.

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management