DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
MySQL Command Bash script
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of July, 2013

Ý kiến người dùng (6 Bình chọn)
66% thumbs up 33% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
CREATE DATABASE <database>;
GRANT USAGE ON *.* TO <username>@localhost IDENTIFIED BY '<password>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON <database_name>.* TO <username>@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;


Here the scripts auto:
#!/bin/bash
  
EXPECTED_ARGS=3
E_BADARGS=65
MYSQL=`which mysql`
  
Q1="CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $1;"
Q2="GRANT USAGE ON *.* TO $2@localhost IDENTIFIED BY '$3';"
Q3="GRANT ALL PRIVILEGES ON $1.* TO $2@localhost;"
Q4="FLUSH PRIVILEGES;"
SQL="${Q1}${Q2}${Q3}${Q4}"
  
if [ $# -ne $EXPECTED_ARGS ]
then
  echo "Usage: $0 dbname dbuser dbpass"
  exit $E_BADARGS
fi
  
$MYSQL -uroot -p -e "$SQL"


chmod 755 createdb

And NOW, only 1 command :

createdb <database> <user> <password>
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management