DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Mysqldump Backup
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of July, 2013

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

1. Backup Mysql database:

mysqldump –-user [user name] –-password=[password] [database name] > [dump file]
 
or
 
mysqldump –u[user name] –p[password] [database name] > [dump file]

Example:

mysqldump –-user root –-password=myrootpassword db_test > db_test.sql
 
or
 
mysqldump –uroot –pmyrootpassword db_test > db_test.sql

2. Backup multiple databases in MySQL.

mysqldump –u[user name] –p[password] [database name 1] [database name 2] .. > [dump file]

Example:

mysqldump –-user root –-password=myrootpassword db_test db_second db_third > db_test.sql

3. Backup all databases in MySQL.

shell> mysqldump –u[user name] –p[password] –all-databases > [dump file]

4. Backup a specific table in MySQL.

shell> mysqldump --user [username] --password=[password] [database name] [table name] \
> /tmp/sugarcrm_accounts_contacts.sql

Example:

shell> mysqldump --user root --password=myrootpassword db_test customers \
> db_test_customers.sql

5. Restoring MySQL database.

shell> mysql --u [username] --password=[password] [database name] < [dump file]

Example:

shell> mysql --user root --password=myrootpassword new_db < db_test.sql
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management