DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Mysql show list of databases
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of July, 2013

Ý kiến người dùng (4 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

MySQL command to show list of databases on server

Login :
$ mysql --user=your-user-name --password=your-password
mysql>

mysql> show databases;
Output:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> use mysql;

Now list tables:
mysql> show tables;

+---------------------------+
| Tables_in_mysql      |
+---------------------------+
| columns_priv       |
| db            |
| func           |
| help_category       |
| help_keyword       |
| help_relation       |
| help_topic        |
| host           |
| proc           |
| procs_priv        |
| tables_priv        |
| time_zone         |
| time_zone_leap_second   |
| time_zone_name      |
| time_zone_transition   |
| time_zone_transition_type |
| user           |
+---------------------------+
17 rows in set (0.00 sec)
mysql>


Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management