DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
cpmysqladmin had an unknown error
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
8th of May, 2013

Ý kiến người dùng (4 Bình chọn)
75% thumbs up 25% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

/scripts/checkperlmodules –full –force
/scripts/mysqlup –force
/scripts/perlinstaller –force DBD::mysql

/scripts/rpmup –force;/scripts/sysup –force; /scripts/upcp –force

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management