DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
make: *** [ext/dom/node.lo] Error 1
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of March, 2015

Ý kiến người dùng (34 Bình chọn)
17% thumbs up 82% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Lỗi :

Error follows:

ext/dom/node.c: In function 'dom_canonicalization':
ext/dom/node.c:1953:21: error: dereferencing pointer to incomplete type
ext/dom/node.c:1955:5: error: dereferencing pointer to incomplete type
make: *** [ext/dom/node.lo] Error 1


Solutions :

Đây là lỗi khi compile các version PHP cũ khi install libxml2 từ version lớn hơn 2.9.0.
Cần patch thêm để hỗ trợ ngược .

# patch -p0 < libxml29_compat.patch

libxml29_compat.patch

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm

Tiếp tục

Knowledge Management