DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of October, 2011

Ý kiến người dùng (7 Bình chọn)
85% thumbs up 14% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Khi sử dụng Roundcube và login báo lỗi

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!

Lấy thông tin pass root mysql từ DirectAdmin:
 cat /usr/local/directamin/conf/mysql.conf

Sau đó thao tác vào MySQL như sau:
 mysql -uda_admin -ppassword
- Sau khi vào console MySQL:
mysql>DROP DATABASE da_roundcube;
mysql>quit

Cài đặt và tạo lại database của Roundcube :
 cd /usr/local/directadmin/scripts
./roundcube.shHoặc cài lại và update toàn bộ Roundcube:
 cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build roundcube

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management