DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Một số Lỗi thông dụng về library file khi compile PHP - PHP compilation errors
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
14th of May, 2013

Ý kiến người dùng (22 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works. Fix: yum install libicu-develgcc: /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so: No such file or directory
Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so


gcc: /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so: No such file or directory Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so


configure: error: Cannot find libmysqlclient under /usr.
Note that the MySQL client library is not bundled anymore!
Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib/libmysqlclient.so
ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/local/libmysqlclient.soconfigure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt. Fix: yum install libmcrypt libmcrypt-devel

checking for BZip2 support... yes
checking for BZip2 in default path... not found configure: error: Please reinstall the BZip2 distribution Fix: yum install bzip2-devel

checking for cURL support... yes
checking if we should use cURL for url streams... no
checking for cURL in default path... not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution -
 easy.h should be in <curl-dir>/include/curl/

Fix: yum install curl-devel

checking for curl_multi_strerror in -lcurl... yes
checking for QDBM support... no
checking for GDBM support... no
checking for NDBM support... no
configure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).

Fix:
yum install db4-devel


checking for fabsf... yes
checking for floorf... yes
configure: error: jpeglib.h not found.

checking for fabsf... yes
checking for floorf... yes
checking for jpeg_read_header in -ljpeg... yes
configure: error: png.h not found.

Fix:
yum install libpng-devel


checking for png_write_image in -lpng... yes
If configure fails try --with-xpm-dir=<DIR>
configure: error: freetype.h not found.

Fix: Reconfigure your PHP with the following option.
--with-xpm-dir=/usr


checking for png_write_image in -lpng... yes
configure: error: libXpm.(a|so) not found.

Fix:
yum install libXpm-devel


checking for bind_textdomain_codeset in -lc... yes
checking for GNU MP support... yes
configure: error: Unable to locate gmp.h

Fix:
yum install gmp-devel


checking for utf8_mime2text signature... new
checking for U8T_DECOMPOSE...
configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

Fix:
yum install libc-client-devel


checking for LDAP support... yes, shared
checking for LDAP Cyrus SASL support... yes
configure: error: Cannot find ldap.h

Fix:
yum install openldap-devel


checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient... yes
checking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient... no
checking for Oracle Database OCI8 support... no
checking for unixODBC support... configure: error: ODBC header file '/usr/include/sqlext.h' not found!

Fix:
yum install unixODBC-devel


checking for PostgreSQL support for PDO... yes, shared
checking for pg_config... not found
configure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path

Fix:
yum install postgresql-devel


checking for sqlite 3 support for PDO... yes, shared
checking for PDO includes... (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/ext
checking for sqlite3 files in default path... not found
configure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution

Fix:
yum install sqlite-devel


checking for utsname.domainname... yes
checking for PSPELL support... yes
configure: error: Cannot find pspell

Fix:
yum install aspell-devel


checking whether to enable UCD SNMP hack... yes
checking for default_store.h... no

checking for kstat_read in -lkstat... no
checking for snmp_parse_oid in -lsnmp... no
checking for init_snmp in -lsnmp... no
configure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.

Fix:
yum install net-snmp-devel


checking whether to enable XMLWriter support... yes, shared
checking for xml2-config path... (cached) /usr/bin/xml2-config
checking whether libxml build works... (cached) yes
checking for XSL support... yes, shared
configure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution

Fix:
yum install libxslt-devel


configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

yum install libxml2-devel


checking for PCRE headers location... configure: error: Could not find pcre.h in /usr
yum install pcre-devel
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management