DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Bổ sung RepoForge , REMI, EPEL và AmberDMS Repository trong CENTOS
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of January, 2015

Ý kiến người dùng (27 Bình chọn)
96% thumbs up 3% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Nếu như 1 số soft và ứng dụng ko có sẵn và phải cài bằng tay từ Base của Centos thì Repoforge , REMIEPEL là 3 Repository luôn có sẵn các ứng dụng mới thêm này và hỗ trợ cài đặt qua yum 1 cách nhanh chóng.

Centos 4.x

(32bit)
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Fedora/epel/4/i386/epel-release-4-10.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-4.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el4/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh remi-release-4*.rpm epel-release-4*.rpm

(64bit)
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-4.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el4/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el4.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh remi-release-4*.rpm epel-release-4*.rpm

Centos 5.x

(32bit)
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

(64bit)
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Centos 6.x

(32bit)
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh http://apt.sw.be/redhat/el6/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

(64bit)
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

Centos 7.x

(64bit)

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-7*.rpm epel-release-7*.rpm rpmforge-release-*.el7.rf.x86_64.rpm


(Optinal) perl -pi -e 's/enabled=0/enabled=1/g' /etc/yum.repos.d/remi.repo   yum update

AmberDMS Repo:

Centos 5.x

cd /etc/yum.repos.d/ 
wget http://repos.amberdms.com/config/centos/5/amberdms-c5-public.repo


Centos 6.x

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://repos.amberdms.com/config/centos/6/amberdms-c6-public.repo
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management