DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn clear cache DNS trên máy cá nhân
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
22nd of December, 2011

Ý kiến người dùng (7 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Windows® XP, 2000, or Vista®

 1. Open the Start menu.
 2. Go to Run.
  • If you do not see the Run command in Vista, search for "run" in the Search bar.
 3. In the Run text box, type: ipconfig /flushdns
 4. Press Enter or Return, and your cache will be flushed.

MacOS®

 1. Go to Applications.
 2. Go to Utilities.
 3. Open the Terminal application.
 4. Type: dscacheutil -flushcache
 5. Press Enter or Return, and your cache will be flushed.
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management