DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Cài đặt Xcache trên Centos
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of December, 2011

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

 wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz
tar zxvf xcache-*.tar.gz
cd xcache-1.3.2
phpize
./configure --enable-xcache
make && make install
vi /usr/local/lib/php.ini
## Chỉnh lại extension_dir cho đúng với đường dẫn đang chứa xcache.so sau khi compile xcache ở trên . Sau đó thêm :
extension=xcache.so
[xcache.admin]
xcache.admin.auth = On
xcache.admin.user = "xcache"
xcache.admin.pass = "5583413443164b56500def9a533c7c70"
xcache.test = Off
[xcache]
xcache.cacher = On
xcache.shm_scheme =        "mmap"
xcache.size  =                128M
xcache.count =                 4
xcache.slots =                8K
xcache.ttl   =                 0
xcache.gc_interval =           0
xcache.var_size  =            0M
xcache.var_count =             1
xcache.var_slots =            8K
xcache.var_ttl   =             0
xcache.var_maxttl   =          0
xcache.var_gc_interval =     300
xcache.readonly_protection = Off
xcache.mmap_path =    "/dev/zero"
xcache.coredump_directory =   ""
xcache.stat   =               On
xcache.optimizer =           Off
Restart lại Apache

Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management