DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/smarty/Smarty.class.php:589)
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
30th of October, 2011

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

 ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/smarty/Smarty.class.php:589)

- Cách fix:

Do safemode được bật ON trên toàn bộ hệ thống ở file /usr/local/lib/php.ini.
Có thể sử dụng Bật hoặc tắt Safemode trên 1 số domain cần thiết ở :
Admin Level -> SafeMode Configuration.

Hoặc chown lại thư mục /var/www/html/webmail toàn bộ với user webapps rồi thử lại.

Hoặc xoá thư mục /var/www/html/webmail/ , dùng Custombuild để cài đặt lại ứng dụng mới cho Webmail.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management