DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Virtualization > OpenVZ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
OpenVZ rss button
OpenVZ is container-based virtualization for Linux
Có những bài báo2 được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionScript to check failcnt in /proc/user_beancounters of all vps
    This script needs to be executed from the main hardware node. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 ...

  2. questionLive Migration Of OpenVZ Containers
    Một ví dụ về cách Live Migration 1 OpenVZ Container :1 Preliminary Note OpenVZ host 1 : server.example.com, IP address: 192.168.0.100 OpenVZ host 2 : server2.example.com, IP address: 192.168.0.101 virtual machine: vm1.example.com, IP address: 192.168.0.102, VEID 102 2 Live Migration Of vm1.e ...


Knowledge Management