DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > VPS & Server > Linux > Install-Setup | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Install-Setup rss button
Hướng dẫn cài đặt hoặc thiếp lập hệ thống trên máy chủ Linux
(trang 1 của 2)     «« |  Prev | 1 | 2 | tiếp theo | »»
Có những bài báo24 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionBổ sung RepoForge , REMI, EPEL và AmberDMS Repository trong CENTOS
  Nếu như 1 số soft và ứng dụng ko có sẵn và phải cài bằng tay từ Base của Centos thì Repoforge , REMI và EPEL là 3 Repository luôn có sẵn các ứng dụng mới thêm này và hỗ trợ cài đặt qua yum 1 cách nhanh chóng. Centos 4.x (32bit) http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Fedora/epel/4/i386/epel-release-4-1 ...

 2. questionNetwork Bonding on Ubuntu Server
  Requirements: Two network cards available for network bonding 1. Install required packages root@foo1:~# apt-get update root@foo1:~# apt-get install ifenslave 2. Edit /etc/modules file Edit /etc/modules file and add “bonding” at the end of it. root@foo1:~# cat /etc/modules # /etc/modules: kernel ...

 3. questionInstalling Java (OpenJDK)
  JDK 7 Debian, Ubuntu, etc. $ sudo apt-get install openjdk-7-jre openjdk-7-jdk openjdk-7-jdk Fedora, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, etc. $ su -c "yum install java-1.7.0-openjdk java-1.7.0-openjdk-devel" JDK 6 Debian, Ubuntu, etc. $ sudo apt-get install openjdk-6-jre openjdk-6-jdk Fedora, ...

 4. questionInstall VPN Server
  Kiểm tra Kernel máy chủ có hỗ trợ PPP hay ko : /sbin/modprobe ppp_async /sbin/modprobe ppp_deflate /sbin/modprobe ppp_mppe Với OpenVZ thì cần kích hoạt cho Container (http://wiki.openvz.org/PPP_in_container) Step 1 - PPTP Installation On CentOS 6 x64: rpm -i http://poptop.sourceforge.net/yum/sta ...

 5. questionRotate log files
  Default configuration file The default configuration file is /etc/logrotate.conf: # see "man logrotate" for details # rotate log files weekly weekly # keep 4 weeks worth of backlogs rotate 4 # create new (empty) log files after rotating old ones create # uncomment this if you want your log fil ...

 6. questionInstall AVG Antivirus
  A. Install AVG Antivirus 1. Install AVG Download RPM : http://free.avg.com/us-en/download.prd-alf Code: rpm -Uvh avg-xxxxx.rpm avg-xxxxxx.rpm = tên gói RPM cài đặt AVG (xxxx là số version thay đổi thường xuyên của AVG) 2. Update AVG’s signatures Code: avgupdate Chú ý: Nên thiết lâp tự động c ...

 7. questionInstall F-Prot Antivirus
  A. Install F-Prot Antivirus 1. Install F-Prot cd /usr/local rm -fr fp-Linux.x86.32-ws.tar.gz f-prot wget http://files.f-prot.com/files/unix-trial/fp-Linux.x86.32-ws.tar.gz tar -zxvf fp-Linux.x86.32-ws.tar.gz cd f-prot ./install-f-prot.pl 2. Update F-Prot’s signatures Cron Update: 27 4,16 * * */ ...

 8. questionInstall ClamAV Antivirus
  A. Install ClamAV 1. Install EPEL repo http://help.digipower.vn/questions/116/B%E1%BB%95+sung+REMI%2C+EPEL+v%C3%A0+AmberDMS+Repository+trong+CENTOS 2. Install required packages yum install clamav clamd 3. Start CLAMAV và cấu hình chế độ onboot /etc/init.d/clamd on chkconfig clamd on /etc/init.d ...

 9. questionScanning for rootkits with rkhunter
  Installation cd ~/sources wget http://sourceforge.net/projects/rkhunter/files/rkhunter/latest Extract tar xvfz rkhunter-1.3.8.tar.gz cd rkhunter-1.3.8/ Install sudo ./installer.sh --install Docs Directory /usr/local/share/doc/rkhunter-1.3.8: creating: OK sudo nano /usr/local/share/doc/rkhu ...

 10. questionMột số Lỗi thông dụng về library file khi compile PHP - PHP compilation errors
  configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works. Fix: yum install libicu-devel gcc: /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so: No such file or directory Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so ...

 11. questionSo sánh các PHP Handlers


 12. questionBổ sung DAG Repository trong CENTOS
  CentOS 6 / i386 (32-bit): rpm -Uvh http://apt.sw.be/redhat/el6/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm CentOS 6 / x86_64 (64-bit): rpm -Uvh http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm CentOS 5 / i386 (32-bit): rpm -Uhv ...

 13. questionLỗi nâng cấp PHP lên version 5.3
  Nếu bạn nâng cấp lên PHP 5.3, rất có thể là cao bạn sẽ chạy vào một vài cảnh báo hoặc tin nhắn chức năng phản đối và một số hàm cần thay đổi. + "Function ereg() is deprecated" ereg('\.([^\.]*$)', $this->file_src_name, $extension); Trở thành : preg_match('/\.([^\.]*$)/', $this->file_src_nam ...

 14. questionGỡ bỏ giao diện GUI (GDM, Gnome, X Window)
  How To Remove GUI (GDM, Gnome, X Window) from Centos-Fedora yum groupremove "GNOME Desktop Environment" -y yum groupremove "X Window System" -y Disable GUI (GDM)nano /etc/inittab Thay "id:5:initdefault:" -> "id:3:initdefault:"

 15. questionAlternative PHP Cache ( APC Cache )
  * Server sử dụng DirectAdmin : wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.9.tgz tar zxvf APC-*.tgz cd APC-* /usr/local/bin/phpize ./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-apxs=/usr/sbin/apxs --with-php-config=/usr/local/bin/php-config make && make install Sau đó config vào php.ini , ví dụ như ...

 16. questioncPanel Log Locations
  cPanel Log File Locations This is a shortlist of various log files for various applications on your Cpanel VPS. cPanel Installation Logs: /var/log/cpanel-install-thread0.log Apache: /usr/local/apache/logs/access_log /usr/local/apache/logs/error_log Apache domlogs: /usr/local/apache/domlogs/exam ...

 17. questionHow to Install ffmpeg
  This post will provide you with the instructions to download and install ffmpeg, ffmpeg-php, flvtool, lame, mplayer, libogg, libvorbis, mencoder, and other codecs used with ffmpeg. 1 # cd /usr/local/src 1 wget http://rubyforge.org/frs/download.php/17497/flvtool2-1.0.6.tgz 2 wget http://downl ...

 18. questionconfigure: error: Cannot find libmysqlclient library under /usr
  configure: error: Cannot find libmysqlclient library under /usr *Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib/libmysqlclient.so Hoặc thêm " --with-libdir=lib64" vào command compile.

 19. questionHow to Mount NTFS Harddisk USB Drives
  Meego 1.0 does not come with NTFS support out of the box. I'm going to show you how you can build the NTFS drivers from source. 1. First make sure you have the compiler and libraries you need , open terminal and login as root. Now copy and past this command. Not sure you need all this stuff, but ...

 20. questionLighttpd 1.5.0 and linux-aio
  1.5.0 sẽ là một chiến thắng lớn cho tất cả người sử dụng. Nó sẽ được linh hoạt hơn trong việc xử lý và sẽ có cải tiến lớn cho các tập tin tĩnh nhờ vào async io. Các tiêu chuẩn sau đây cho thấy một sự gia tăng 80% đối với linux-aio-sendfile so sánh với linux-sendfile. Làm bài test với cấu hì ...

(trang 1 của 2)     «« |  Prev | 1 | 2 | tiếp theo | »»

Knowledge Management