DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Sec | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Category Icon pfSense (1)
open source customized distribution of FreeBSD
Sec rss button
Có những bài báo4 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. question[Critical] GLIBC update (CVE-2015-0235) in gethostbyname() calls
  Một lỗ hổng cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến hầu hết các OS phân phối Linux cho phép những kẻ tấn công có khả năng để thực thi mã độc hại trên máy chủ được sử dụng để cung cấp e-mail, web, và thực hiện các chức năng quan trọng khác. Lổ hổng trong thư viện C GNU (glibc), tên mã CVE-2015-0235 (Gho ...

 2. question[Critical] Bourne Again Shell (Bash) Remote Code Execution Vulnerability
  Một lỗ hổng nghiêm trọng trong Bourne Again Shell , chỉ đơn giản được gọi là Bash , được sử dụng trong hầu hết các bản phân phối Linux và Unix và Mac OS X, đã được phát hiện và đang được kêu gọi để vá lỗi ngay lập tức. Tên mã của lỗ hổng là CVE-2014-6271 và CVE-2014-7169. Lỗ hổng này cho phép k ...

 3. question[Critical] Fix POODLE SSLv3 vulnerability
  Thông tin về lỗi POODLE SSLv3 Disable SSLv3 on Apache 1) Mở file config SSL của Apache 1 sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf 2) Tìm dòng : 1 SSLProtocol all -SSLv2 3) Thêm “-SSLv3″ vào dòng đó để được như sau: 1 SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 4) Restart lại Apache để cập nhật thay ...

 4. question[Critical] Lỗi bảo mật Poodle SSLv3 (CVE-2014-3566)
  Poodle SSL 3.0 là lỗ hổng bảo mật trong giao thức mã hóa web SSL 3.0, cho phép tin tặc tặc có thể đánh cắp "cookies" duyệt web, từ đó kiểm soát các tài khoản thư điện tử, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. POODLE là tên gọi tắt của “Padding Oracle Downgraded Legacy Encryption”. Lỗ hổng nà ...


Knowledge Management