DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Email > Postfix | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Postfix rss button
Có 1 bài viết được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionPostfix Bounce Messages
    1 Postfix Version (>2.3) Trước tiên, bạn nên tìm hiểu về Postfix phiên bản của bạn để chắc chắn rằng nó hỗ trợ tùy chỉnh postfix Bounce Messages server~# postconf -d | grep mail_version mail_version = 2.3.8 milter_macro_v = $mail_name $mail_version 2 Set maximal_queue_lifetime + delay_warni ...


Knowledge Management